Select Page

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred OŠ vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Za šolsko leto 2023/2024 bomo vpisovali otroke, ki so rojeni leta 2017. Starši imajo pravico vpisati otroka v  osnovno šolo  v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu):

  • morajo OBVEZNO vpisati otroka na šoli njegovega šolskega okoliša,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) pa nasloviti pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prepis.

Postopek odložitve šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala komisija v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke in učiteljice ali vzgojiteljice. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku.

 

Dostopnost