Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt

Pregelj Mojca

 

07 81 85 060

l

 

Področje dela

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
 1. Učenje in poučevanje

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

Delo zajema skupinsko in individualno pomoč ter svetovanje učencem, staršem in učiteljem, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (pridobitev odločb o usmeritvi, koordinacija dodatne strokovne pomoči, individualne strokovne pomoči), delo z nadarjenimi učenci.

Po potrebi se povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Centri za socialno delo …).

 

 1. Šolska kultura, vzgoja, klima, red

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim  potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z “dnevnim režimom” šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

Delo zajema preventivno izobraževanje učencev, staršev in učiteljev o aktualnih temah s področja otroštva in zgodnjega mladostništva, problemov zasvojenosti, medsebojnih odnosov in drugih tem, ki so učencem, staršem in učiteljem blizu. Delo prav tako zajema vzgojno problematiko in pomoč razrednikom pri izvajanju individualiziranih programov kot posledic vzgojnega opomina.

 

 1. Šolanje

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

Delo zajema vpis novincev v osnovne šole in aktivnosti, povezane z vpisom v 1. razred osnovne šole (povezovanje z vrtci, izvedba roditeljskih sestankov za starše bodičih prvošolcev …).

Delo prav tako zajema vodenje vpisa v srednje šole (izveden postopek v skladu z objavami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

 

 1. Poklicna orientacija

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Delo zajema svetovanje učencem pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, predstavitve izobraževalnih programov slovenskih srednjih šol, pripravo na informativne dneve in druge dejavnosti, ki so učencem v pomoč pri iskanju svojega poklica.

 

 1. Socialno-ekonomske stiske

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

Delo zajema seznanjanje staršev z možnostmi pomoči in sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki lahko konkretno pomagajo družinam v stiski.

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 2019 20

 

 Pri šolski svetovalni delavki  lahko učenci dobijo publikacije posameznih srednjih šol, opise poklicev in informativno gradivo dijaških domov.

In še nekaj koristnih spletnih naslovov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ (Razpis za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa, opisi in predmetniki srednješolskih programov, mojaizbira)

 

Spletna stran Moja izbira

Vas zanima kako pomagati otroku pri izbiri šole, poklica ali šolskega programa?

Imaš težavo pri izbiri šole, poklica ali programa?

Informacije o poklicih in izobraževalnih programih ter mnoge druge informacije, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji karierni poti lahko najdete na spletni strani: http://www.mojaizbira.si/

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

 

Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni slad RS za razvoj kadrov in štipendije – tel. 01 434 1080,  spletna stran www.sklad-kadri.si.

 

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH NAJDETE NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

Zoisove in kadrovske štipendije:
http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

 

Pomoč učencem z učnimi težavami oz.

DODATNA STROKOVNA POMOČ(DSP)

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami so opredeljeni v dokumentu Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2007.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami opredeljuje pet osnovnih stopenj pomoči, saj se tudi učne težave razprostirajo na kontinuumu, od enostavnih do zapletenih in od lažjih do težjih oblik. Za učence, ki so vključeni v določeno stopnjo pomoči, je potrebno oblikovati zapis pomoči v obliki Izvirnega delovnega projekta pomoči. Le-ta se nanaša na opredelitev težav učenca, oblike in metode poučevanja, potrebne prilagoditve za učenca, izvajalce pomoči, način ugotavljanja učenčevega napredka in cilje, ki naj bi jih učenec dosegel ob koncu šolskega leta. Izvirni delovni projekt pomoči zahteva soustvarjanje vseh udeležencev v procesu poučevanja, vanj pa je potrebno od samega začetka in na vseh stopnjah pomoči vključiti tudi starše učenca z učnimi težavami.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami:

 1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva

Učitelj preživi največ časa z učencem pri pouku in je navadno prvi, ki odkrije učne težave. Njegova naloga je, da individualizira in diferencira naloge in učne zahteve pri pouku, prilagodi način pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja, upošteva časovne prilagoditve ter se po potrebi posvetuje s šolsko svetovalno službo. Oblike pomoči učencu je potrebno sproti ustrezno načrtovati, beležiti in ob koncu šolskega leta tudi ovrednotiti.

 1. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe

V primeru, da pri učencu, kljub pomoči učitelja, ni opaziti želenega napredka, se v projekt pomoči vključi šolska svetovalna služba. Šolski svetovalni delavec opravi pogovor z učencem, učiteljem in starši ter dopolni oceno učenčevega funkcioniranja, opredeli močna področja in poskusi odkriti vzroke za učenčeve učne težave. Na tej stopnji pomoči se za učenca ustvari osebna mapa, dokument, v katerega se vloži Izvirni delovni projekt pomoči, pisna poročila učiteljev o učencu in pridobljeno pisno soglasje staršev.

 1. Dodatna individualna in skupinska pomoč

Kadar se pri učencu učne težave kljub pomoči na prvih dveh stopnjah nadaljujejo in se ne odpravijo, se učenca vključi v individualno in skupinsko učno pomoč. Na tej stopnji pomoči se izvajalec še bolj poglobi v učenčeve težave in močna področja ter sproti načrtuje delo in potrebne prilagoditve v procesu poučevanja. Učenčev napredek je potrebno vseskozi spremljati in ga vrednotiti.

 1. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove

Šola lahko za učenca zaprosi za dodatno strokovno mnenje zunanjo ustanovo, če kljub pomoči na vseh treh stopnjah pomoči, učenec ne napreduje. Zunanja ustanova ustrezno svetuje staršem in učiteljem oziroma šolski svetovalni delavki glede oblik in metod dela z učencem ali pa staršem predstavi naslednjo, peto stopnjo pomoči.

 1. Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo

Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju, ne napreduje, se staršem predlaga postopek usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način učenec dobi odločbo z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami in je usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami.