Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela

Nataša Možic,

socialna delavka

07 81 85 060

sreda in četrtek
od 10.00 do 14.30 ure

 

– vpis v šolo

– učne težave

– koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami

– karierna orientacija

– koordinacija z nadarjenimi učenci

– svetovanje učencem, staršem in učiteljem pri učnih, vedenjskih in čustvenih težavah

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/18

 Razpis za vpis v srednje šole (MIZŠ) 
Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 9. 2. in 10. 2. 2018
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v SŠ programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š)
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti in spretnosti
Pošiljanje prijav za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2018/19
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/19- internet
Morebitni prenos prijav
Objava stanja prijav – internet
Obveščanje učencev o omejitvi vpisa
Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov
Vpis v SŠ brez omejitve in izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet)
Prijava kandidatov za drugi krog izbirnega postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Objava prostih mest za vpis
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

 

Informacije o poklicih in izobraževalnih programih ter mnoge druge informacije, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji karierni poti lahko najdete na spletni strani: http.//www.mojaizbira.si

 

Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni slad RS za razvoj kadrov in štipendije – tel. 01 434 1080,  spletna stran www.sklad-kadri.si.

 

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH NAJDETE NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

Zoisove in kadrovske štipendije:
http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/