Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela

Nataša Možic,

socialna delavka

07 81 85 060

sreda in četrtek
od 10.00 do 14.30 ure

 

– vpis v šolo

– učne težave

– koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami

– karierna orientacija

– koordinacija z nadarjenimi učenci

– svetovanje učencem, staršem in učiteljem pri učnih, vedenjskih in čustvenih težavah

 

Rokovnik za vpis v srednje šole 2018/19

Objava Razpisa za vpis v srednje šole (MIZŠ)   do 22. 1. 2018
Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih 9. in 10. 2. 2018
Prijava kandidatov za preizkus posebnih nadarjenosti do 5. 3. 2018
Opravljanje preizkusov posebnih  nadarjenosti od 12. do 24. 3. 2018
SŠ posredujejo kandidatom potrdila  o opravljenih preizkusih do 29. 3. 2018
Prijava za vpis v SŠ za 2018/19   do 5. 4. 2018
Javna objava Ministrstva  o številu prijav (internet) 10. 4. 2018 do 16. ure
Objava stanja sprememb obsega vpisa in stanja prijav (internet) do 20. 4. 2018
Morebitni  prenosi  prijav kandidatov  do 25. 4. 2018
Javna objava omejitev vpisa (internet) do 30. 5. 2018
Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa s strani SŠ do 6. 6. 2018
Razdelitev zaključnih spričeval  v OŠ 15. 6. 2018
Vpis brez omejitve oziroma izvedba 1. kroga (po razporedu SŠ) 19.  in 22. 6. 2018  do 14. ure
Objava spodnjih mej (internet MIZŠ) do 22. 6. 2018 do 14. ure
Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka do 27. 6. 2018 do 14. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do 29. 6. 2018 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 5. 7. 2018 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis do 6. 7. 2018 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2018

 Pri šolski svetovalni delavki  lahko učenci dobijo publikacije posameznih srednjih šol, opise poklicev in informativno gradivo dijaških domov.

In še nekaj koristnih spletnih naslovov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ (Razpis za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa, opisi in predmetniki srednješolskih programov, mojaizbira)

 

Spletna stran Moja izbira

Vas zanima kako pomagati otroku pri izbiri šole, poklica ali šolskega programa?

Imaš težavo pri izbiri šole, poklica ali programa?

Informacije o poklicih in izobraževalnih programih ter mnoge druge informacije, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji karierni poti lahko najdete na spletni strani: http://www.mojaizbira.si/

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.

 

Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni slad RS za razvoj kadrov in štipendije – tel. 01 434 1080,  spletna stran www.sklad-kadri.si.

 

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH NAJDETE NA NASLEDNJIH POVEZAVAH:

Zoisove in kadrovske štipendije:
http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

 

Pomoč učencem z učnimi težavami oz.

DODATNA STROKOVNA POMOČ(DSP)

Koraki pomoči učencem z učnimi težavami so opredeljeni v dokumentu Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 2007.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami opredeljuje pet osnovnih stopenj pomoči, saj se tudi učne težave razprostirajo na kontinuumu, od enostavnih do zapletenih in od lažjih do težjih oblik. Za učence, ki so vključeni v določeno stopnjo pomoči, je potrebno oblikovati zapis pomoči v obliki Izvirnega delovnega projekta pomoči. Le-ta se nanaša na opredelitev težav učenca, oblike in metode poučevanja, potrebne prilagoditve za učenca, izvajalce pomoči, način ugotavljanja učenčevega napredka in cilje, ki naj bi jih učenec dosegel ob koncu šolskega leta. Izvirni delovni projekt pomoči zahteva soustvarjanje vseh udeležencev v procesu poučevanja, vanj pa je potrebno od samega začetka in na vseh stopnjah pomoči vključiti tudi starše učenca z učnimi težavami.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami:

  1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva

Učitelj preživi največ časa z učencem pri pouku in je navadno prvi, ki odkrije učne težave. Njegova naloga je, da individualizira in diferencira naloge in učne zahteve pri pouku, prilagodi način pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja, upošteva časovne prilagoditve ter se po potrebi posvetuje s šolsko svetovalno službo. Oblike pomoči učencu je potrebno sproti ustrezno načrtovati, beležiti in ob koncu šolskega leta tudi ovrednotiti.

  1. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe

V primeru, da pri učencu, kljub pomoči učitelja, ni opaziti želenega napredka, se v projekt pomoči vključi šolska svetovalna služba. Šolski svetovalni delavec opravi pogovor z učencem, učiteljem in starši ter dopolni oceno učenčevega funkcioniranja, opredeli močna področja in poskusi odkriti vzroke za učenčeve učne težave. Na tej stopnji pomoči se za učenca ustvari osebna mapa, dokument, v katerega se vloži Izvirni delovni projekt pomoči, pisna poročila učiteljev o učencu in pridobljeno pisno soglasje staršev.

  1. Dodatna individualna in skupinska pomoč

Kadar se pri učencu učne težave kljub pomoči na prvih dveh stopnjah nadaljujejo in se ne odpravijo, se učenca vključi v individualno in skupinsko učno pomoč. Na tej stopnji pomoči se izvajalec še bolj poglobi v učenčeve težave in močna področja ter sproti načrtuje delo in potrebne prilagoditve v procesu poučevanja. Učenčev napredek je potrebno vseskozi spremljati in ga vrednotiti.

  1. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove

Šola lahko za učenca zaprosi za dodatno strokovno mnenje zunanjo ustanovo, če kljub pomoči na vseh treh stopnjah pomoči, učenec ne napreduje. Zunanja ustanova ustrezno svetuje staršem in učiteljem oziroma šolski svetovalni delavki glede oblik in metod dela z učencem ali pa staršem predstavi naslednjo, peto stopnjo pomoči.

  1. Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo

Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju, ne napreduje, se staršem predlaga postopek usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način učenec dobi odločbo z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami in je usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami.