ŠOLSKI PARLAMENT IN ŠOLSKA SKUPNOST

ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti ter opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:
● zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
● informira učence o svoji dejavnosti,
● načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
● predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
● oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,

 • soustvarjajo pozitivno klimo na šoli in skrbijo za dobre odnose,
 • soustvarjajo kulturni utrip na šoli,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

 parlament

OTROŠKI PARLAMENT

 parlament1


Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Na naši šoli se skupnost učencev in šolski parlament prepletata. Šolski parlament se skliče najmanj enkrat na mesec. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentorica. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci… izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje? 

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Natančneje si o otroških parlamentih lahko preberete na straneh Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Mentorica otroškega parlamenta je Jožica Pelko.

Na 1. šolski dan smo učence 1. razreda sprejeli v šolsko skupnost. Učenci 9. razreda so jih pospremili v njihovo učilnico. Ob sprejemu pa  so prvošolci prejeli drobno pozornost.

 

ŠOLSKI PARLAMENT 2017/2018

Tema letošnjega šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. Na sestankih smo se pogovarjali o odnosih med učenci, učnih vsebinah, razmišljali katere učne vsebine bi si želeli imeti itd. Med učenci smo izvedli tudi anketo in prišli smo do naslednjih sklepov:

 1. Metode in načini poučevanja
 2. Sklep: Pouk si želimo izvajati tudi v naravi.
 3. Sklep: Učiteljeva razlaga naj bo kratka, zanimiva, v obliki zgodbe ali asociacij. Pri naravoslovnih predmetih večkrat utemeljena s poskusi ali praktičnim delom.
 4. Odnosi v šoli
 5. Sklep: Želimo si medrazrednega sodelovanja od 1. do 9. razreda (kviz, orientacijski pohod, športne dejavnosti, popoldanske dejavnosti).
 6. Sklep: Mlajši učenci bi imeli mentorji iz višjih razredov, ki bi mu pomagal pri učenju ali pri kakšnih težavah.
 7. Učne vsebine
 8. Sklep: Več možnosti učenja še drugih tujih jezikov (npr. španščina).
 9. Sklep: Nove učne vsebine: prva pomoč, kuhanje, spoznavanje novih tehnologij, lokostrelstvo…

Sklepe smo predstavili  na 28. občinskem otroškem parlamentu osnovnih šol občin Sevnica in Radeče, ki je bil v petek, 23. marca 2018.

Našo šolo so zastopale : Gaja Ana Gorenc Markovič , Jožica Bec in Taja Ajnihar.