KOTIČEK ZA STARŠE

Obvestilo – šola- varstvo  (klikni)

 

549.Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

 1. člen
  V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
  »(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«.
 2. člen
  Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. marca 2020.
  Št. 0070-31/2020

Ljubljana, dne 13. marca 2020
EVA 2020-2711-0020
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

Janja Bogataj,

predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

 

 

Datum: 13. 3. 2020

Spoštovani starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojnoizobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni,  da se vzgojnoizobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, prehajamo na pouk na daljavo.

Učiteljice in učitelji bodo učencem naloge in navodila za delo posredovali preko eAsistenta oziroma preko e-maila.  Program e-Asistrent  je  v času izrednih razmer dostopen vsem učencem.

Po potrebi se lahko učenci na učitelje obrnejo z vprašanji vsak delovnik med 9.00 in 12.00  preko eAsistenta ali preko e pošte.

Učenci naj redno spremljajo   navodila učiteljev in sproti opravljajo  svoje obveznosti.

Starše naprošamo, da otrokom omogočite dostop do poslanega gradiva in jih vzpodbujate, da bodo dejansko izpolnjevali prirejene šolske obveznosti.

 

Hvala za razumevanje.

Marija Brce
ravnateljica

 

 

 

Informacije v zvezi s koronavirusom

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19).

Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Minister za zdravje je 9. marca 2020 sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah, v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ministrstvo za zdravje tudi priporoča, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov.

V kolikor NIJZ na OŠ Milana Majcna Šentjanž  potrdi primer okužbe z novim koronavirusom, bodisi med zaposlenimi bodisi med učenci, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov, o čemer bomo takoj obvestili vse zaposlene, učence, starše in druge deležnike šole.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž izvajamo naslednje usmeritve NIJZ glede preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb: 

 1. Osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja koronavirus,  ali so bile v stiku z osebo, ki prihaja z okuženega območja in sumijo na možno okužbo s koronavirusom, naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 2. Če na zavodu identificiramo osebo, ki je zbolela z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38 °C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se jo umakne v ločen prostor. Po telefonu pokličemo zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž velja do nadaljnega:

 • Od 10. marca 2020 naprej se na zavodu odpovedo ali prestavijo vse dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi izven lokalnega okolja, kulturne prireditve,…)
 • Odpovedo se vsi dogodki in prireditve, na katerih bi v enem prostoru bilo prisotnih več kot 100 ljudi. Z 10. marcem 2020 začne veljati navodilo, da se pouk športne vzgoje izvaja tako, da se vključi čim več gibanja na svežem zraku.
 • Zaposlene in učence se stalno opozarja na pravilno umivanje rok ter pravilno higieno kašlja ter na osnovne, splošne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe.
 • O odpovedi različnih drugih skupinskih aktivnosti ali o dodatnih prilagoditvah pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih pomembnih aktivnostih na zavodu se bo odločalo glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji in glede na navodila NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje in o tem sproti obveščalo vse deležnike.
 • Prosimo zunanje obiskovalce (starši in ostali), da ne vstopate v učilnice in ostale prostore šole. Učence lahko počakate v avli šole oz. pred vhodom. V primeru, da pridete po otroka v dopoldanskem času, pokličite razrednika ali v tajništvo šole.
 • Starši s šolo praviloma do nadaljnjega komunicirajo samo preko:

telefona tajništva 07-818-50-60 in 07-818-40-20 ali

e-pošte os.mm-sentjanz@guest.arnes.si.

O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko  spletnih strani, e-asistenta in oglasnih desk.

ravnateljica Marija Brce

Šentjanž, 10. marec 2020

 

 

Spoštovani starši

Letos bodo vaši otroci odšli v ŽVN. Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 2019-20(klikni)

 

Obrazec za pridobitev subvencije izključno za 5. razred  za ŠOLO v NARAVI:

Vloga_subvencija 2(klikni)

 

 

Razpored roditeljski sestankov in govorilnih ur za šolsko leto 2019/20

1. roditeljski sestanek 10. 9. 2019
2. roditeljski sestanek 28. 1. 2020
tematski roditeljski sestanek po vabilu z razredniki

Govorilne ure za starše

Govorilne ure potekajo (predvidoma zadnji torek v mesecu) od 14.30 do 15.30 ure.

Razpored govorilnih ur v šolskem letu 2019/20:

22.10.2019

26.11.2019

17.12.2019

18.2.2020

31.3.2020

21.4.2020

26.5.2020

 Pogovorne ure za starše-2019/20 

Helena Hribar- sreda, 10.30 -11.15
Gordana Bregar- sreda, 11. 20 – 12. 05
Nada Jazbec- ponedeljek, 12.20- 13.05
Alja Felser- torek, 10.25 – 11.10
Jožica Pelko- petek, 9.35 – 10.20
Andrej Plešej- sreda,  10.25 – 11.10
Ruda Buršič Sršan- četrtek, 10.25 -11.10
Tjaša Hribar Brce-torek, 10.25-11.10
Dragan Tominc- torek,11.15 do 12.00
Tina Žnidaršič- sreda, 10.30 – 11.15
Sabina Kralj- torek , 11.20  do 12.05
Sara Gačnik-ponedeljek, 10.30-11.15
Mateja Mandl Dirnbek- ponedeljek, 9.25 – 10.10
Mateja Kocjan- sreda, 8.35 – 9.20
Mojca Pregelj- torek, 9.00 – 10.00
Iris Kukanja- sreda, 10.25 – 11.10
Nena Bedek-četrtek, 9.25 – 10.10
Maja Zorič- ponedeljek, 12:05 – 12:20

ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2019/20

Začetek in konec pouka

Ocenjevalna obdobja
Trajanje
Prvo ocenjevalno obdobje
2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 15. 6. 2020 – 9. r

1. 2. do 24. 6. 2020 – 1. do 8. r

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razreda:

16. 6. 2019 – 29. 6. 2020

 1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda:

26. 6. 2020 – 9. 7. 2020

2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda_

18. 8. 2020- 31. 8. 2020

Počitnice

Vrsta počitnic Trajanje počitnic
Jesenske počitnice od 28. 10. – 1. 11. 2019
Novoletne počitnice od 25. 12. 2019 – 2. 1. 2020
Zimske počitnice od 24. 2. – 28. 2. 2020
Prvomajske počitnice od 27. 4. – 1. 5. 2020

Pouka prosti dnevi

Praznik Datum
dan reformacije 31. oktober 2019
dan spomina na mrtve 1. november 2019
božič 25. december 2019
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
8. februar 2020
velikonočni ponedeljek 13. april 2020
dan upora proti okupatorju 27. april 2020
praznik dela 1. in 2. maj 2020

pouka prost dan- 3. 1. 2020

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

Kot tretji predmet pri NPZ za učence 9.razreda je določena zgodovina .

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

 • torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
 • četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
 • ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. predmet – 9. razred
 • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:
 1. razred: 2. junij 2020
 • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:

6. razred:  9. junij 2020