Select Page

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ). Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. Predstavniki se na razrednih urah s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti, kjer se o njih pogovorijo in dogovorijo, kaj se da spremeniti in izboljšati. S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost ustvariti skupnost, v kateri se bomo sposobni pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve in obvešča učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

Mentorica šolske skupnosti učencev je učiteljica Sara Gačnik.

 

Dostopnost