Zaposleni v šoli

Zaposleni delavci na OŠ Milana Majcna Šentjanž v šolskem letu 2019/20.

Pedagoški delavci

Ime in priimek Delovno mesto Izobrazba Razredništvo
Marija Brce ravnateljica univ. dipl. socialna delavka
Gordana Bregar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 2. razred
Nada Lindič pomočnica ravnat., OPB dipl.vzgojiteljica vrtec, OPB
Helena Hribar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 1.razred
Nada Jazbec učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 3. razred
Jožica Pelko učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 4. razred
Alja Felser učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 5. razred
Dragan Tominc učitelj predm. pouka učitelj ŠPO 7. razred
Andrej Plešej učitelj predm. pouka profesor MAT, FIZ 8.razred
Ruda Buršič Sršan učiteljica predm. pouka profesorica TJA, GEO 9. razred
Sara Gačnik učiteljica predm. pouka učiteljica SLO, knjiž. 6. razred
Sabina Kralj učiteljica predm. pouka profesorica BIO, GOS,NAR,  org. šol. preh., labor.
Marija Bedek učiteljica predm. pouka učiteljica LUM
Maja Zorič učiteljica predm. pouka profesorica GUM

Iris Kukanja

Kocjan Mateja

učiteljica predm. pouka

učiteljiva pred. pouka

učiteljica NEM

učiteljica TJA

Tatjana Zupan

Vladka Žajber

Lidija Martinčič

predšolska vzgoja

predšolska vzgoja

predšolska vzgoja

vzgojiteljica

vzgojiteljica

vzgojiteljica

vrtec

vrtec

vrtec

Jožica Krmelj pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice vrtec
Petra Meserko pomočnica vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice vrtec

Milena Rozman

Darja Remih

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

pomočnica vzgojiteljice

vrtec

vrtec

 

Tehnično osebje

Darja Pačnik

 

 

računovodkinja

Martina Lindič poslovna sekretarka
Alenka Brečko kuharica, snažilka
Metka Jazbec kuharica, snažilka
Helena Cvelbar snažilka
Darinka Strnad snažilka
Marko Kašič hišnik, voznik
Zunanji sodelavci
Ime in priimek Delovno mesto Dela in naloge
Darinka Podlogar učit. predmetni pouk KEM
Mateja Mandl Dirnbek učit. predmetni pouk Domovinska in državljanska kultura in etika,
Zgodovina
Roman  Dobovšek učit. predmetni pouk računalničar
Tjaša Hribar učit. predmetni pouk Tehnika in tehnologija
 Pregelj Mojca svetovalno delo svetovalno delo

 Umek Lucija

Pfeifer Lapuh Karmen

Tina Žnidaršič

Biber Sara

 specialna pedagoginja

socialna pedagoginja

specialna pedagoginja

logopedinja

DSP

DSP

DSP

 

Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

Glede na izbiro učencev smo organizirali naslednje obvezne izbirne predmete v 3. VIO:

Izbirni predmet Učitelj-ica
Nemščina 2 Iris Kukanja
Nemščina 3 Iris Kukanja
Izbrani šport, Dragan Tominc
Šport za zdravje Dragan Tominc
Urejanje besedil, računalniška omrežja Tjaša Hribar
Obdelava snovi, kovine Tjaša Hribar
Verstva in etika Mateja Mandl Dirnbek
Likovno snovanje Nena Bedek

Neobvezni izbirni predmeti:

1.razred Angleščina – N1A Mateja Kocjan
4. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar

Dragan Tominc

5. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar

Dragan Tominc

6. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar

Dragan Tominc